Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.KUBUKU.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy działający pod adresem www.KUBUKU.pl, prowadzony jest przez JM DESIGN@PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice. Firma zarejestrowana w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM, KRS: 0000929656 (SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO), NIP: 9930684517, REGON: 520302046, adres e-mail: hi@kubuku.pl. Wysokość kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do sieci Internet; zainstalowana przeglądarka internetowa typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą plików cookies; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Dostęp do niniejszego Regulaminu, jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie treści oraz sporządzenie wydruku jest możliwe w każdym czasie. Regulamin umieszczony jest na stronie głównej serwisu www.kubuku.pl

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia konta i/lub w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.kubuku.pl.

DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Sprzedawca – JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Borki 21. 33-113 Zgłobice, KRS: 0000929656, NIP: 9930684517, REGON: 520302046, adres e-mail: hi@kubuku.pl;
Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kubuku.pl;
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kubuku.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Produkty – towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.);
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
  • niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu;
  • niemodyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Sprzedawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronach WWW Sprzedawcy przed rozpoczęciem prac.
 9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 10. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym (w tym informacje o Produktach) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  • Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
  • Klient posiadający konto potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację umowy;
  • Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;
  • Klient wybiera sposób zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji umowy sprzedaży;
  • Klient przesyła Sprzedawcy zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku Klienta, który nie posiada konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
  • Klient przesyła zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”);
  • W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka;
  • w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 4. W przypadku zawierania umowy sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:
  • Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej umowy sprzedaży.
  • Klient przesyła Sprzedawcy zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie.
  • W przypadku Klienta, który nie posiada konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Sprzedawca w odpowiedzi na zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 6. Po zweryfikowaniu zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres email wiadomość z:
  • potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach zamówienia i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży (akceptacja zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
  • informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach zamówienia (w tym brak płatności).
 7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków umowy na podany przez Klienta adres email.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu działania. W takiej sytuacji Klient może anulować w całości złożone zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
 9. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 10. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem upoważnionego serwisu Przelewy24 oraz płatności BLIK, płatności kartą płatniczą, przelew elektroniczny oraz poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
  • bezpośrednio na konto Sprzedawcy
 3. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów
 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność elektroniczną, w ciągu 30 minut od momentu złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

  TERMINY I METODY DOSTAWY
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może zostać uzgodniona indywidualnie z Klientem.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
 3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na podstronie sklepu w sekcji  “Podsumowanie koszyka – wysyłka”. 
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności; czas i koszty dostawy mogą się różnić w zależności od wybranego sposobu dostawy. 
 5. Na łączny termin dostawy składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 6. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia oraz o kosztach dostawy Produktów. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, Klient otrzyma stosowne zawiadomienie.
 7. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest liczony od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  • uznania konta rozliczeniowego Sprzedawcy 
   – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej;
  • zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest prezentowany w zakładce „Dostawa” w Sklepie Internetowym. 
 9. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru Paczkomaty InPost Sp. jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 10. W momencie odbioru przesyłki od firmy kurierskiej, klient zobowiązany jest sprawdzić stan zawartości przesyłki. Jeżeli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem lub uszkodzona (potłuczona, zgnieciona, zamoczona), Klient powinien:
  a) jeżeli przesyłkę dostarcza firma kurierska – niezwłocznie sporządzić protokół zniszczenia z kurierem doręczającym przesyłkę.
  b) jeżeli przesyłka została nadana za pośrednictwem Paczkomatów InPost – niezwłocznie umieścić paczkę ponownie w paczkomacie w skrytce, w której pierwotnie znajdowała się paczka.
 11. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot towaru nie obowiązuje w przypadku produktów wykonanych na specjalne zamówienie lub personalizowanych.
 12. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  • pisemnie (przesyłką pocztową) na adres: JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice.
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hi@kubuku.pl;
 13. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która:
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 14. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 15. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 16. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania zwrotu płatności Klientowi w przypadku odstąpienia od umowy, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 18. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt przesyłając go na adres: JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice. Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu.
 19. Skorzystanie z możliwości zwrotu Produktu określonej w niniejszym Rozdziale 7 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:
  • Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;
  • Nie nosi śladów użytkowania;
  • Jest w nienaruszonym opakowaniu;
  • Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana, ani uszkodzona.
 20. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 21. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 22. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, przysługuje również Przedsiębiorcom dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla Kupującego charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta), zgodnie z art. 38a, który został dodany do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice lub pocztą elektroniczną na adres: hi@kubuku.pl.
 3. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, celowe jest dostarczenie Sprzedawcy zdjęcia produktu aby zwizualizować podstawę reklamacji, wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji, w celu umożliwienia Sprzedawcy oceny wady Produktu. Wymaganą dokumentację należy przesłać na adres hi@kubuku.pl. W tytule maila należy umieścić: Reklamacja: wraz z numerem zamówienia lub numerem paragonu.  Sprzedawca może poprosić o dostarczenie fizycznie reklamowanego produktu, jeśli na podstawie przesłanych materiałów reklamacyjnych, nie będzie mógł ocenić wady będącej podstawą składanej reklamacji. W takim przypadku produkt należy przesłać na adres siedziby sprzedającego przy ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze z którego korzysta Klient, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Zaistniałe rozbieżności nie stanowią uzasadnionej podstawy złożenia reklamacji.
 6. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona.
 7. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte 12 miesięczną gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta.
 8. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem będącym jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 13. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy po adres: JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul . Borki 21, 33-113 Zgłobice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI IDOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD) w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą (http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136).
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsument a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca JM DESGIN&PROJECT GROUP, ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji praw zapraszamy do kontaktu pod adresem email: hi@kubuku.pl lub pod adres: JM DESIGN&PROJECT GROUP, ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
  • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny);
  • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
  • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania sklepu internetowego, umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
  • wysyłania treści o charakterze marketingowym w ramach marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych oraz telefonicznych naszych produktów i usług),
  • wysyłania treści o charakterze marketingowym w związku z przystąpieniem do newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).
 4. W związku z przetwarzaniem przez  JM DESIGN&PROJECT GROUP Sp. z o.o. danych osobowych Klientów, mają oni prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: hi@kubuku.pl.
 5. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych, a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

  INFORMACJE HANDLOWE
 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, a w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych lub handlowych za pośrednictwem strony www lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 2 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki informacji handlowych.

  KODY RABATOWE

Niniejszy rozdział określa zasady udzielania kodów rabatowych w sklepie internetowym działającym pod adresem kubuku.pl prowadzonym przez JM DESIGN&PROJECT GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Borki 21, 33-113 Zgłobice, KRS: 0000929656, NIP: 9930684517, REGON: 520302046, adres e-mail: hi@kubuku.pl

I Definicje pojęć użytych w Rozdziale oznaczają:
1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym kubuku.pl prowadzonym przez spółkę JM DESIGN&PROJECT GROUP, stanowiący rabat procentowy lub kwotowy.
2. Rabat kwotowy – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient dyskontuje finalną wartość zakupu podczas procesu składania zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
3. Rabat procentowy – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

II Zasady udzielania kodów rabatowych:
1. Przekazanie kodu rabatowego następuje poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na podany podczas subskrypcji na www.kubuku.pl adres e-mail, lub poprzez wiadomości tekstową (SMS) na podany numer telefonu podczas rejestracji konta przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie treści o charakterze handlowo-marketingowym, lub za pośrednictwem kont Social Media należących do sklepu.
2. Zniżka kwotowa i procentowa może nie obejmować produktów objętych finalnym rabatem wyprzedaży sezonowej lub innych wykluczonych z akcji rabatowej grup produktowych.
3. Kody rabatowe można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym kubuku.pl.
4. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego jest dobrowolne.
5. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy wpisać podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu „Kod rabatowy” przy finalizacji procesu zakupowego – w „Koszyku”:
6. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 6 polu spowoduje aktywację zniżki o wartość (procentową, kwotową) produktów znajdujących się w koszyku, z ewentualnym wyłączeniem produktów nie podlegającym rabatowaniu.
7. O wykluczeniu wybranych produktów z rabatu procentowego lub kwotowego Klient jest każdorazowo informowany przy jego przekazaniu.
8. Kody rabatowe objęte są okresem ważności i minimalną kwotą wartości koszyka, przy ewentualnym wyłączeniu z rabatowania produktów nie objętych zniżką, chyba że regulamin danej promocji przewiduje inaczej.
9. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

III Reklamacje:
Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

IV Postanowienia końcowe
JM DESIGN&PROJECT GROUP zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu Kodów Rabatowych. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, będą obowiązywały po upływie 3 dni od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej https://kubuku.pl
Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres siedziby spółki JM DESIGN&PROJECT GROUP lub na adres mailowy hi@kubuku.pl
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

       ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, może zostać rozwiązana przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości email na adres hi@kubuku.pl.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę:
  • w sytuacji określonej w Rozdziale 3 ust 5 (naruszenia Klienta  – katalog zamknięty) ze skutkiem natychmiastowym;
  • w razie zakończenia świadczenia przez Sprzedawcę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość email przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas utworzenia konta lub składania Zamówienia.

   KONTAKT
 1. Dział Obsługi Klienta czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).
 2. Dane kontaktowe: Telefon: +48 505 527 734, e-mail: hi@kubuku.pl


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
  • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli umowę o świadczenie usług, tj. posiadających konto w Sklepie Internetowym, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientami niebędącymi Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
PLN Złoty polski
EUR Euro